مشاهده / بستن موضوعات

تصویر | زخمی آبم؛ آواره‌ بی‌سرزمین؛ اما...

تصویر | زخمی آبم؛ آواره‌ بی‌سرزمین؛ اما...

تصویر | زخمی آبم؛ آواره‌ بی‌سرزمین؛ اما...

ارتباطات > تصویری - رسانه تي وي:
سخت است سر برآوردن؛ باید گل تالاب بود؛ یک زخمی آب؛ یک آواره بی‌سرزمین که از اعماق می‌اید تا بام آب، زیر نور. می‌شود برخواست از تالاب خویش. عکس: زهرا شیخایی