مشاهده / بستن موضوعات

فیلم استثنایی از دوستی بسیار نزدیک شیر ماده و انسان

شیر در این فیلم به گونه ای با مربی خود بازی می کندکه انگار همنوع آن است

Failed to get DB handle: SQLSTATE[HY000] [1203] User rasanetv_sdEW already has more than 'max_user_connections' active connections