مشاهده / بستن موضوعات

فیلم استثنایی از دوستی بسیار نزدیک شیر ماده و انسان

شیر در این فیلم به گونه ای با مربی خود بازی می کندکه انگار همنوع آن است